+ FLERE HISTORIER - SKJUL FLERE HISTORIER

SAMCoT

Hvordan utnytte Arktis på en hensynsfull og bærekraftig måte?

Flere spår store klimaendringer i Arktis de neste tiårene, og aktiviteten i området vil øke. Hva må til for å tilpasse materialer, teknologi og konstruksjoner til de krevende forholdene der?

SAMCoT (Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology) er verdensledende i sitt arbeid med å utvikle robust teknologi som trengs i arktiske områder, og er et resultat av at industri og forskning slår seg sammen for å møte felles utfordringer. Skal vi utnytte de arktiske områdene på en god og bærekraftig måte, er denne forskningen helt nødvendig.

Hvem står bak prosjektet?

NTNU er vertsinstitusjon for forskningen. De samarbeider tett med UNIS og SINTEF og får også bidrag fra fem internasjonale forskningspartnere. Den innovative siden er styrt av en gruppe på ti industrielle partnere med blant andre DNV, GDF Suez, Shell, Statoil og Total. Det norske Kystverket bidrar også.

Utfordringen

Klimaendringer som gir økt temperatur, issmelting, erosjoner og kraftigere stormer kan bety store ødeleggelser som følge av flom, jord- og snøskred. Fortsetter denne trenden, vil det koste mye å designe, vedlikeholde og rehabilitere bebyggelsen langs kysten og til havs. Samtidig er den globale etterspørselen etter energi stor, og Arktis står øverst på listen over prioriterte områder. Internasjonal industri viser stor interesse for å drive forskning her, og alt dette vil føre til økt aktivitet og transport.

Arktiske farevann skiller seg fra andre og er et sårbart og følsomt område. De siste 20 årene har det vært mange ulykker her, og i dag vet vi altfor lite om hva som skjer når is og permafrost treffer konstruksjoner. Økt trafikk kan derfor føre til flere ulykker og omfattende skader på mennesker, bygg og miljø.

Vår løsning

Dette prosjektet skal gi industrien kunnskapen den trenger for å møte disse utfordringene.

Forskningen er delt inn i seks arbeidsområder:

  • Innsamling av data og analyse av feltdata og egenskaper: Vil sørge for at de andre forskningsområdene har de feltdataene de trenger.
  • Materialmodellering: Vil lage modeller for issprut, steinsprut og permafrost, som kan brukes i avanserte analyser for å forutsi drift av havis og isfjell.
  • Faste strukturer og is: Vil utvikle modeller som kan forutsi hvordan gammel og ny is påvirker faste strukturer, og senere utvikle vibrasjonsavbøtende tiltak.
  • Flytende strukturer og is: Vil utvikle modeller som kan forutsi styrken av ny og gammel is og isfjell mot flytende konstruksjoner.
  • Designfilosofi og håndtering av is: Vil etablere en designfilosofi som sikrer en viss standard for design av arktiske konstruksjoner, uten at disse blir for konservative.
  • Kystteknologi: Vil utvikle teknologi og retningslinjer som industrien trenger for å designe miljøvennlige og bærekraftige strukturer i krevende arktiske områder.

Hva vil prosjektet bety for samfunnet og miljøet?

Ifølge Research Counsil of Norway er dette forskningsprosjektet svært viktig for det norske samfunnet, for den private sektoren i Norge og den industrielle utviklingen i nordlige området, både her hjemme og for våre naboer i arktiske strøk. Oljesøl i områder med is er ekstra vanskelig å rydde opp i, og derfor vil færre ulykker kunne spare miljøet for store belastninger.
SAMCoT tar universitetssamarbeid til et nytt nivå, og en rekke verdensledende universiteter og forskningssentre er med som partnere. Minst 20 doktorgradsoppgaver er planlagt, noe som gjør forskningsprosjektet ledende i både ekspertise og relevans.

Hva vil prosjektet bety for næringslivet?

SAMCoTs hovedmål er å gi industrien kunnskapen de trenger for å takle utfordringene i arktiske strøk og slik gjøre det mulig å utvikle ny teknologi og nye materialer for å blant annet bygge bedre offshorestruktur. Det vil åpenbart gi mange og store fordeler. Det samme vil det å redusere antall ogomfang av ulykker. Prosjektet vil føre til et tettere samarbeid mellom forskningsmiljøene og industrien. Alle doktorgradsoppgavene i prosjektet vil gi industrien økt kunnskap, men også høyt kvalifiserte arbeidstakere.

Hva er fremdriften i SAMCoT-prosjektet?

Prosjektet hadde oppstart i november 2011 og planen er at det skal vare til 2019.

Er du en aktuell samarbeidspartner?
Ta kontakt med oss:

Professor Sveinung Løset, Institutt for bygg, anlegg og transport sveinung.loset@ntnu.no
(+47) 76 59 46 29