+ FLERE FORSKNINGSOMRÅDER - SKJUL FLERE FORSKNINGSOMRÅDER

Vindenergi

En fornybar energikilde det må forskes mer på

For Norge representerer offshore vind en mulighet til å øke verdiskapingen gjennom eksport av varer og tjenester. Vår erfaring fra maritim virksomhet og offshore olje- og gass, er et fortrinn i forskning på vindenergi.

Sentrale forskningstema:

 • Konsepter for bærende konstruksjon på mellomstore og store havdyp
 • Krefter fra bølger og vind på turbiner på 5MW og større
 • Effektivt verktøy for kost-optimal design og optimering
 • Geotekniske modellering (samvirke jord og konstruksjon)
 • Alternative konsepter (2-blad og downwind rotors, VAWT, flyttende vindmøller)
 • Strømningsforhold og aerodynamiske optimering (rotor design)
 • Installasjon av vind turbiner


vind

line

Ressurser ved fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT):

Internasjonal kompetanse innenfor analyse og forskning relatert til vindmøller:

 • Aktuelle programvare (GL Garrad Hassan Bladed, FEDEM Windpower, NREL Design tools, DNV Sesam Wind, ANSYS, Abaqus, PLAXIS)
 • Verktøy og erfaring med optimalisering av design og konstruksjon
 • Kompetanse innen numeriske modellering, modellforsøk, statistisk og dynamiske analyse av data
 • Erfaring med tunglastrekening (Notur HPC) og parallell programmering (MPI, OpenMP, NVIDIA Tesla GPU)
 • Deltaker i Norwegian Research Centre for Offshore Wind Technology (NOWITECH)
 • Partner i IEA Wind Tasks 26 (Cost of Wind Energy), 30 (Offshore Code Comparison Continuation Collaboration), 31 (WAKEBENCH)
 • Medlem av The European Academy of Wind Energy (EAWE) og European Wind Energy Association (EWEA)
 • Nær kontakt med internasjonale samarbeidspartnere: NREL, Fraunhofer IWES, ForWind, TU Delft, TU Berlin, etc.

IVT fakultetet har en antall laboratorier for å gjennomføre
forskning på høyt niveau:

 • Vindtunnel laboratoriet (2.7m x 1.8m x 11m, inntil 30 m/s vindhastighet; hotwire anemometers, LDA, PVI)
 • Lillebassenget slepetank for studentene (25m x 2.8m x 1.0m; bølgehøyde innen 0.4m)
 • Tilgang til Havbassenget drivet av MARINTEK (80m x 50m x 10m; max. wave height 0.4-0.9m) og slepetankene (85m x 10.5m x 10m; bølgehøyde innen 0.9m)
 • Tilgang til EFOWI (Equipment for Offshore Wind Infrastructure) drivet av NOWITECH/NORCOWE: LIDAR, met-ocean buoy
 • Tilgang til VIVA AS vindmøller teststasjon på Valsneset

Er du en aktuell samarbeidspartner?
Ta kontakt med oss:

Førsteamanuensis Michael Muskulus, Institutt for bygg, anlegg og transport michael.muskulus@ntnu.no
(+47) 73 59 31 13
(+47) 94 42 27 96
NOWITECH-logo