prev next

FAQ

1. IDE

Hvilken form for samarbeid forventes mellom bedrift og NTNU?

Et samarbeid er tenkt å ha utgangspunkt i en ide eller behov fra bedriftens side. Kanskje ser bedriften et område med forskningspotensiale? Et utgangspunkt for samarbeid kan også være økt behov  for ressurser innen et fagområde. Bedrifter kan bidra i undervisning, både økonomisk og ressursmessig. Faglige problemsstillinger som kan egne seg til prosjekt- og masteroppgaver kan også være et samarbeidstema, gjerne med mulighet for veiledning fra industrien.  Aktuelle fagtema tar utgangspunkt i NTNUs nevnte ‘Forskningsområder’.

2. FELLES FUNDAMENT

Hvem er samarbeidende institutter ved NTNU?

Fagområdene som omfattes av ordningen er vist under fanen ’Forskningsområder’. De institutter ved Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi som ivaretar de faglige emnene, er:

  • Institutt for Bygg, Anlegg og Transport
  • Institutt for Konstruksjonsteknikk
  • Institutt for Vann og Miljø

Dersom bedriften ønsker samarbeid med miljøer ut over dette, kan NTNU bistå med kontakt.

3. AVTALE

Hvordan utformes avtalen mellom partene?

Avtalen tilpasses tema og samarbeidsform. Avtaleutkast utarbeides av NTNU på grunnlag av innspill fra bedriften og ut fra felles avklaringer i forkant. Avtalen vil omhandle faglig tema, samarbeidsform, varighet, økonomi og eventuelt andre forpliktelser mellom partene. Avtalen signeres av Dekan ved Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi ved NTNU, men følges opp videre på instituttnivå.

Hvem skal være Bedriftens representant i samarbeidet?

Avtalen signeres av representant fra bedriftsledelsen. Videre oppfølging av avtalen, ivaretas av en eller flere representanter som  bedriften finner naturlig.

Hvilke forpliktelser medfører et samarbeid?

Et samarbeid mellom en Bedrift og NTNU vil, i forbindelse med avklaringer i forkant av en avtale, bestemme hvilke forpliktelser et samarbeid vil medføre. Forpliktelser kan være økonomisk bistand, ressursallokering samt forpliktelser for varighet av et samarbeid.  Økonomisk bistand vil kunne være tilskudd til undervisning eller et PhD-stipendiat, direkte bistand i undervisning eller ressursallokering på annen måte.  Samarbeidet vil også ha en viss varighet der partene forplikter seg til å vedstå seg avtalepunktene.

4. START OG OPPFØLGING

Hvilke muligheter har Bedriften til å utvide eller avslutte et initiativ ?

Samarbeidet er fundamentert i en avtale mellom partene som gir mulighet for justering etter ett år. Ønsker Bedriiften å avslutte samarbeidet, gjøres dette i henhold til avtalen slik den er utformet mellom partene.